Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

PROWADZONEGO POD ADRESEM

pracowitykotucjan.pl

§ 1
Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.pracowitykotlucjan.pl (zwany dalej: Sklepem internetowym), stanowi własność Krzysztofa Szachogłuchowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Krzysztof Szachogłuchowicz, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: os. Marii Konopnickiej 9/23, 99-400 Łowicz, NIP: 8341806932, działającego w imieniu własnym i na własną rzecz, posługującego się w zakresie prowadzonej działalności wydawniczej oraz dystrybucyjnej oznaczeniem „Wydawnictwo Alter Wild” oraz „Pracowity Kot Lucjan” (zwanego dalej „Sprzedawcą”).
 2. Dane teleadresowe umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
  • adres pocztowy: os. Marii Konopnickiej 9/23, 99-400 Łowicz;
  • numer telefonu: 792 552 123;
  • adres poczty elektronicznej: biuro@alterwild.pl
 3. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym niezbędne jest posiadanie urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych, a także klawiatury lub innego urządzenia umożliwiającego poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 4. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu internetowego towarów są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) oraz wyrażone są w złotych polskich.
 5. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu internetowego, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 6. Ceny podane przy każdym towarze nie obejmują kosztów transportu.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 8. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie Sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedawcy. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę z powodu niedostępności towaru, Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Postępowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy zamówienia produktów w okresie poprzedzających ich premierę. W takim przypadku informacja o dacie wysyłki zamówienia podana zostanie przy opisie produktu.
 9. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 10. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 11. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu internetowego mogą być archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez Sprzedawcę roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

§ 2
Transakcja

 1. Zamówienia w Sklepie internetowym można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach Sklepu internetowego.
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych oznaczonych w treści formularza. Zakres wymaganych danych zależny jest od konfiguracji zamówienia dokonanej przez Kupującego.
 3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 4. Sprzedawca potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku na podany przez Kupującego adres e-mail.
 5. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa ust. 4 Regulaminu stanowią integralną część umowy i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.
 6. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.

§ 3
Płatność

 1. W Sklepie internetowym istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  1. przelewem na konto bankowe,
  2. Kartą płatniczą:
   • Visa
   • Visa Electron
   • Mastercard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
 2. W przypadku wyboru opcji przelewu na konto bankowe – istnieje możliwość przelania pieniędzy za pomocą płatności online lub przelewu tradycyjnego.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online oraz obsługę płatności kartami płatniczymi jest Blue Media S.A.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności kartą, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą czas realizacji liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

§ 4
Dostawa

 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli miałoby nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono wyraźnie zaznaczone na stronie Sklepu internetowego.
 2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych. W przypadku zamówień przedpremierowych, wysyłka towaru nastąpi po jego premierze w terminie oznaczonym w karcie produktu.
 3. Dostawa towaru realizowana jest według wyboru Kupującego na jego koszt.
 4. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez link znajdujący się w e-mailu potwierdzającym zamówienie.

§ 5
Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę, w tym celu Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, który następnie należy wysłać pocztą na adres: Krzysztof Szachogłuchowicz os. Marii Konopnickiej 9/23; 99- 400 Łowicz. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1 nie wywołuje skutków prawnych. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy, skorzystanie z formularza udostępnionego przez Sprzedawcę nie jest obowiązkowe.
 3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy są przekazywane Kupującemu poprzez zamieszczenie linku w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje w stosunku do zamówionych płyt CD jeżeli ich opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru.
 6. Bezpośredni koszt zwrotu rzeczy ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 7. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy.
 8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy dokonane przez Kupującego płatności, zostaną przekazane niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w ust. 9 powyżej zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. 14. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został poinformowany o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru, a także ograniczeniach prawa do odstąpienia od umowy w stosunku do sprzedawanych płyt CD w przypadku, gdy ich opakowanie zostanie otwarte po dostarczeniu.

§ 6
Reklamacje i zwroty

 1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi za wady.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedawcy, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres biuro@alterwild.pl. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
 3. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu (o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–2 Regulaminu), zgodnie z art. 568 § 1–5 KC Kupujący niebędący konsumentem traci uprawnienia określone w art. 568 § 1–5 KC, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie (art. 563 § 1–2 i art. 564 KC).
 6. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji jest Sprzedawca.

§7

Polityka prywatności, bezpieczeństwo danych osobowych oraz pliki Cookies

 1. 1. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 1. 2. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 • a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych określa Polityka prywatności dostępna pod adresem: https://pracowitykotlucjan.pl/strona/polityka-prywatnosci

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie Sklepu internetowego, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru. Sprzedawca oświadcza, iż dla potrzeb prezentacji towaru posługuje się grafikami stanowiącymi wizualizację sprzedawanych przedmiotów, które mogą nieznacznie różnić się wyglądem od sprzedawanych przedmiotów.
 2. 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 3. 10. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczony jest Sklep internetowy; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w dedykowanej zakładce strony internetowej prowadzonej pod adresem https://pracowitykotlucjan.pl/strona/regulamin

Warszawa, dn. 14 września 2020 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl