Polityka prywatności oraz Cookies

Polityka Prywatności oraz Cookies

 1. Polityka prywatności oraz Cookies (dalej również jako: „Polityka”) to zbiór informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej http://www.pracowitykotlucjan.pl W niniejszej Polityce  administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO.
 1. Polityka zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych a także szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików cookies
 2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych niestety nie będziemy mogli go zrealizować.
 3. Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Jeżeli chcesz skorzystać z ww. praw skontaktuj się z nami pod adresem biuro@alterwild.pl

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

Krzysztof Szachogłuchowicz

Wydawnictwo Alter Wild

os. Marii Konopnickiej 9/23

99-400 Łowicz

NIP: 8341806932 , REGON: 366459730

biuro@alterwild.pl

(dalej również jako: “ADO).


II. System ochrony danych osobowych

 1. ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych.
 2. Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:
 3. Certyfikat SSL, który gwarantuje szyfrowanie komunikacji 256 bitowym kluczem.
 4. Gromadzenie i przetwarzanie tylko niezbędnych danych osobowych przez możliwie najkrótszy czas,
 5. Zapewnienie dostępu do danych osobowych tylko osobom uprawnionym i przeszkolonym w zakresie ochrony danych osobowych.

III. Dane osobowe, cel i czas przechowywania

 1. Złożenie zamówienie
 2. W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, którymi są:
  • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
  • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
  • e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
  • numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).
 3. W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie takich danych jak:
  • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do zaadresowania przesyłki;
  • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
  • numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).
 4. W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie następujących danych:
  • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
  • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 5. W przypadku reklamacji oraz odstąpienia od umowy:
  • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji;
  •  adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto);
 6. Dane podane w trakcie składania zamówienia (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy) są przetwarzane przez ADO i firmy przewozowe, z którymi współpracuje ADO (wyżej wskazane dane przekazywane będą firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki).
 7. Dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży (imię i nazwisko, adres, NIP) są przekazywane firmie zajmującej się księgowością ADO, w celu prawidłowego (zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa) zaksięgowania przychodów ADO.
 8. W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez ADO.
 9. Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.
 10. Inne dane

W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane.

IV. Polityka Cookies - dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na stronę pracowitykotlucjan.pl

 1. ADO nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze strony pracowitykotlucjan.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator sklepu internetowego pracowitykotlucjan.pl.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości strony internetowej pracowitykotlucjan.pl do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na stornie pracowitykotlucjan.pl, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach pracowitykotlucjan.pl;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stronie internetowej pracowitykotlucjan.pl;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta  ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

   V. Przekazywanie danych osobowych

   1. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, ADO dane takie udostępni.
   2. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane będą określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą:banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.
   3. W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

   VI. Zmiana polityki prywatności

   1. ADO zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania sklepu internetowego lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie ADO powiadomi publikując ogłoszenie na stronie: pracowitykotlucjan.pl
   2. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem: https://pracowitykotlucjan.pl/strona/polityka-prywatnosci

   VII. Twoje prawa

   • Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:
    • dostępu – uzyskania od ADO potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
    •  do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie ADO może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
    • do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
    • do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
    • do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
   • ADO nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
    • do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła ADO, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
    • do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora(art. 21 RODO);
    • do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona;
    • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   • Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

   VIII. Kontakt

   1. Kontaktujemy się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.
   2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresem biuro@alterwild.pl.
   3. W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt mailowy pod adresem biuro@alterwild.pl
   4. W powyższych sprawach można również korespondować pod adresem:

   Wydawnictwo Alter Wild

   os. Marii Konopnickiej 9/23

   99-400 Łowicz

   Warszawa, dn. 14 września 2020 r.

   do góry
   Sklep jest w trybie podglądu
   Pokaż pełną wersję strony
   Sklep internetowy Shoplo.pl